เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นต.0926/57

งานวิเคราะห์ และออกแบบแก้ไขโครงสร้างอาคารเก่า โดยวิธี FRP