เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นต.0926/57

งานออกแบบลาดชันงานขุดลึก 9.00 ม. โดยไม่ใช้ระบบค้ำยัน

ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด