เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นต.0926/57

ABOUT US

GEO-STRUC ENGINEERING AND CONSULTANTS CO., LTH.

“ความคิด” คือสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆงาน โดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรมโยธา สิ่งที่มาก่อนการก่อสร้างเสมอ นั่นคือ “ การออกแบบ (Design) ” การออกแบบนั่นมีมากมายหลายความหมายแล้วแต่การให้คำนิยาม สำหรับงานทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ มาจากความคิดริเริ่ม ในการสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยนำหลักทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ การออกแบบถือเป็นหัวใจสำหรับงานก่อสร้าง เพราะสิ่งก่อสร้างจะมีความปลอดภัย, ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และแก้ไขปัญหาได้นั้น สิ่งเหล่านี้ย่อมมาจากความใส่ใจในการออกแบบ
Geo – Struc Engineering Design and Consultants Co., Ltd. ถือกำเนิดจาก วิศวกรโยธาในสายงานออกแบบแต่ละด้าน มีความคิดที่อยากส่งมอบงานออกแบบที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้แก่ทุกๆคน หรือทุกๆหน่วยงาน เราจึงร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ
หนึ่งในจุดมุ่งหมายหลัก คือ การให้บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งประกอบด้วยงานธรณีเทคนิค งานโครงสร้าง ที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเป็นบรรทัดฐานในงานออกแบบวิศวกรรม และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ